torsdag, december 29, 2005

Lägg ned, Borgström!


Ibland kan man undra om Claes Borgström företräder sig själv eller talar för sin myndighet ute i mediebruset? Jag tycker att han blir mer och mer pinsam allt medan månaderna flyter på. Borgström är antingen en äkta radikalfeministisk pajas eller en "nyttig manlig idiot" ur feministernas synvinkel. Aldrig tidigare har jag stött på en JÄMO som så aktivt för ut det radikalfeministiska budskapet och utropar sig till ledare för "en statlig befrielseorganisation"! Dessutom gör han detta på skattebetalarnas bekostnad!

Idag, den 28 december har troligen hans sista groda för år 2005 hoppat på hans tangentbord. I Aftonbladet berör Borgström BRÅ:s kritiserade rapport. Han är smart nog att notera att variabeln kön har en stor betydelse i fråga om brottslighet. På varje kvinnlig kriminell går det nio manliga dito (skillnad 1:9). Som om vi inte visste detta sedan tidigare?

Det är inte denna iakttagelse som jag reagerar på när jag läser Borgströms debattartikel, det är hans flummeri och naivitet, hans språkbruk. Han hävdar att kopplingen mellan nationalitet och brottslighet inte har någon betydelse i verkligheten. BRÅ skriver dock att risken är dubbelt så hög bland invandrare om man jämför med personer vars föräldrar är födda i Sverige. Skillnaden är därför 1:2. Jag inser att det är svårt att definiera begreppet invandrare och att det är en heterogen grupp vi har att göra med i detta sammanhang. Så vitt jag förstår har även gruppen indelats i subgrupper, men då jag inte läst rapporten väljer jag att inte gå närmare in på det, bara att skillnaderna är stora.

Eftersom den stora majoriteten invandrare inte begår brott bör man, likt Borgström, kritisera rapportens validitet. Ändå väljer han att gå en helt annan väg när han börjar diskutera sitt favoritämne: män som den skamfulla gruppen. I denna grupp inplaceras minst 49 % av vår befolkning, den är sålunda större än den heterogena invandrarkategorin (ca 20 %). I gruppen män ingår som vi nu ser även invandrare, som från början betecknats som en heterogen grupp. Varför då tala om män som grupp (?), Gudruns favorituttryck näst efter könmaktsordning och underordning. Här kan vi notera Borgströms intellektuella romans med Gudrun!

Att tala om män som grupp på ett nedsättande vis är helt okej i Sverige idag, medan det är tabu att skriva om andra grupper på ett likartat vis. Varför? Jo, därför att män är en stark grupp, som en viss X uttryckte det på ett forum angående Borgströms artikel. Glöm inte X, att män är en stark grupp i dina ögon och verkligheten ser troligen inte ut som X påstår. (Bara om den är socialt konstruerad!!!). Är det inte svårare att påstå att en grupp bestående av 49 % av befolkningen är stark, till skillnad från en mer "mäktig grupp" à 10 %, vad denna grupp nu än månde vara?

Dessutom tycker jag att snacket "om att det är OK att smutskasta en grupp för att den är stark" osar gammalt syndabocks- och konspirationstänkande. Så gjorde Stalin när han fördrev kulakerna under kollektiviseringen. Han skyllde på att kulakerna var en grupp rika och starka bönder som motsatte sig kollektiviseringen. Ja, det gjorde de, men det stora flertalet "kulaker" var enkla bönder. Gruppen var sålunda inte så "stark" som Stalin påstod (för mer info läs gärna Staffan Skotts böcker). Nu påstår jag inte att X är som Stalin (X är inte en blodtörstig tyrann, utan en vanlig "Svensson"), men liknelse anser jag vara viktig av andra orsaker. Det handlar om problemet med att stigmatisera en stor grupp människor genom att försvara sig bakom "stark gruppargumentet"! Som jag argumenterade när det gäller invandrarna begår den stora majoriteten inte brott, detsamma gäller män som grupp.

Nu tillbaks till Borgström igen. I fallet BRÅ-rapporten pekas sociala faktorer in, men det gäller definitivt inte gruppen män, män är ju överordnade. Så här skriver han:

"Men nej, det är inte lätt att hitta sociala faktorer som missgynnar män på ett sätt som skulle förklara brottsligheten. Män tjänar bättre, har bättre förankring på arbetsmarknaden, mer makt och inflytande och större ekonomiska resurser än kvinnor."

Vad ska man då säga om invandrarmännen? Är det bara invandrarkvinnor som begår brott som gör det p g a sociala faktorer? Enligt Borgström borde det vara så, han skrev ju om män! Det exempel jag här plockade fram är bara en av de fallgropar som uppkommer när man resonerar som vår JÄMO.

Borgströms svar på problemet 1:9 utmynnar i det vanliga genus/konstruktionsflummeriet. Läs detta:

"Det enda rimliga blir att undersöka om det finns något i själva manligheten som gör oss män mer predisponerade att begå brott än kvinnor."

"En brottsforskning värd namnet måste rikta fokus på frågor om genus, om våra konstruerade kön, och vilka samband som finns mellan å ena sidan våra föreställningar om och förväntningar på pojkar och män och å andra sidan vår överrepresentation i brottsstatistiken."

"Finns det ett samband mellan traditionellt manliga adelsmärken som självhävdelse, konkurrens, riskbenägenhet, bristande kommunikativ förmåga och det faktum att män begår nio gånger fler brott än kvinnor?" (Trots att han avvisar biologiska förklaringar väljer han att beskriva män på ett liknande vis!)

Och slutligen det mest talande exemplet:

"Och framför allt, när ska vi på allvar börja ifrågasätta den manliga normen och ta ett avgörande steg mot det jämställda samhälle, där mäns brottslighet ligger på samma låga nivå som kvinnornas?" (Borgström definierar ej vilken typ av brottslighet det hela handlar om. Jag misstänker att 1:9 inte gäller i de flesta underkategorier, t ex bidragsfusk eller barnmisshandel).

Det är våra föreställningar om kön som leder till att män är överrepresenterade i brottsstatistiken och inget annat. Könet är ju en social konstruktion och som det sista citatet utpekar så är lösningen att samhället omkonstruerar män till att bli som kvinnor. Som många andra radikala feminister är kvinnan ett uttryck för det eviga goda. Du avslöjar dig Borgström!

Omkonstruktionen av männen är en enkel fajt för samhället att ta. Kom igen, vi medvetandehöjer er! Ni är förskräckliga! Erkänn er kollektiva skuld och vi förlåter er!

I genuspedagogikens tidsålder har vi lösningen på det mesta. Vi får väl se hur väl det utmynnar i framtiden. Jag misstänker att resultatet kommer att bli magert och att det definitivt inte kommer att leva upp till Borgströms Tarot-kort.

Det roliga är att P1 samma dag berörde biologiska skillnader mellan könen. Gäst var självfallet Annica Dahlström, professor i histologi, som beskrev skillnader i hjärnorna mellan män/kvinnor och flickor/pojkar. Denna kunskap är säkert obehaglig enlig Borgström och genustanterna (de agerar ju som om de redan sett sanningen i vitögat). Den är ju biologistisk, trots att den talar om individuella skillnader enligt en normalfördelningskurva. Hur stor betydelse denna har tvistas det om, men att den finns där är forskarna eniga om. Ju längre in i hjärnan vi kommer desto mindre kan vi påverka. Här finns reptilen i oss och den berör även fortplantningen etc. Kan detta konstrueras bort? Jag tror inte det och hänvisar till den tragiska historien om David/Brenda, där en pojke uppfostrades som flicka. Det slutade i två självmord!

Ett vanligt sätt för genusvetare att försvara sig på är att hänvisa till skilda historiska uppfattningar om vad som är manligt. På 1700-talet var det populärt bland män i de övre klasserna att pryda sig och att visa sina känslor med gråtens hjälp. Vilka fallgropar finns här? Som vi såg gällde detta det övre toppskiktet, t ex livet vid hovet, inte män i allmänhet. Ute i det verkliga livet plöjde den manliga bonden åkern och soldaten fortsatte kämpa ute i krig. Genusvetarens argument faller sålunda, visst sker kulturella förskjutningar men kärnan består. Vi kan inte låta de fina männen vid hovet representera hela folket.

(När det gäller brottslighet tror jag på en kombination av arv/miljö (beroende av det enskilda fallet), där arvet har en viss betydelse när det gäller våldsbrott bland män. Detta bör stävjas genom strängare straff. Vi ska inte heller glömma att det även på medeltiden fanns lagar som syftade till detta. Det har sålunda så länge jag vet varit reglerat genom lagar och sedvänjor.)

Vad är då kärnan? Ja, den är allt annat än en social konstruktion. Kärnan är det unika som finns i varje individ, de erfarenheter och begåvningar denne bär med sig. Ta vara på denna kärna och sluta snacka om ett socialt konstruerat predispositionerat manligt kollektiv!!!

34 Comments:

Blogger Fucking Murphy said...

Oh så bra.

Men jag blir nyfiken bara:
"Ute i det verkliga livet plöjde den manliga bonden åkern och soldaten fortsatte kämpa ute i krig. Genusvetarens argument faller sålunda, visst sker kulturella förskjutningar men kärnan består."

skriver du.


Men sen skriver du att varje individ har en unik kärna och att vi inte skall tala om en socialt konstruerad manlighet alls. Nähepp. Men då är mitt förslag att du slutar tala om det själv :D Eller är krigaren och bonden (de manliga som har en kärna som BESTÅÅÅÅR enligt dig själv) biologiskt predestinerade? Alla män har en biologisk förutbestämmelse att plöja åkrar och gå ut i krig?

Jag fattar inte riktigt, men så är jag ju bara genusvetare =)

10:38 em  
Anonymous Emma said...

För det första har jag inte talat om någon social konstruktion (jag hatar det ordet). Vad jag talar om är det bakomliggande, dvs det hemskt biologiska. Män generellt var och är starkare än kvinnor. Varför är det konstigt?

Du skiljer inte mellan handling och egenskap. Mellan mina rader framskymtar detta. Varför plöjde bonden åkern? Varför krigade soldaten? Jo, för att dessa manliga egenskaper (det har med kroppslig styrka att göra)kom dem väl till pass. Ekonomiskt gynnsam arbetsdelning!

När jag syftar på kärnan så är det just det unika som finns inom varje individ. Kärnan är både biologisk och socialt betingad, men det har föga med socialkonstruktivism att göra. För så jag känner socialkonstruktivismen så finns det ingen biologi alls!

Josefine, har du läst Per Bauhn och Ian Hacking? Om du inte läst Social Construction of What kan jag rekommendera dig det! Läs också A House Built on Sand, en antologi sammanställd av Noretta Koertge!

11:24 em  
Blogger Fucking Murphy said...

Hej Emma. Kul med svar =)

Du har inte talat om någon social konstruktion? Mjae, månne i förtäckta ordalag då:

"Vad är då kärnan? Ja, den är allt annat än en social konstruktion. Kärnan är det unika som finns i varje individ, de erfarenheter och begåvningar denne bär med sig. Ta vara på denna kärna och sluta snacka om ett socialt konstruerat predispositionerat manligt kollektiv!!!"


Här nämner du ju social konstruktion två gånger på ett ganska kort stycke, det var det jag fäste mig vid.

Det biologiska är inte hemskt alls. Det jag är ute efter är vad jag fann som en motsägelse i din text; att det först existerar något som binder samman alla män och sen är genusvetarna jättedumma som talar om något som binder samman alla män.

Visst är män generellt starkare än kvinnor, skillnaden sägs ligga på cirka tio procent. Hur pass relevant den siffran är vet jag inte, särskilt inte som människor (som jag förmodar att du vet och redan har tagit med i beräkningen annars blir det ju bara rent larv av allt) befinner sig i olika åldersgrupper (ergo skillnader i fysisk prestanda, eller menar du att sjuttiofemåriga ledbrutna Leffe är mer lönsam på åkern än tjugoåriga Kajsa?) samt olika prestandagrupper av rent biologiska skäl (vissa föds, som du naturligtvis vet, med vissa funktionsnedsättande egenskaper.)

Ur denna aspekt blir det rent löjligt att tala om en ekonomiskt gynnsam fördelning i så enkla och grovt banala kategoriseringar som "män" och "kvinnor". Det är alltså också rent larv att förvänta sig att alla män var starkare än alla kvinnor under den heroiska tiden av män som plöjde på åkrarna och gick ut i krig.

Förväntan om vem som var bäst lämpad är alltså i min mening strikt sociologiskt konstruerad. Den har naturligtvis viss biologisk förankring vilket jag förtydligade tidigare i mitt inlägg, men det är fortfarande inte så enkelt så att vi kan konstatera att gruppen män helt oproblematiskt fortfarande plöjde åkrarna och gick i krig och inte alls grät som fina herrar, något jag anser att du gör.

Per Bauhn och Ian Hacking har jag faktiskt läst =) Bauhn skrev, om jag inte missminner mig, en intressant artikel i Access för ungefär ett år sedan. En artikel jag önskar att jag haft tid och energi nog att slakta.

12:41 fm  
Anonymous Special-K said...

Härligt Emma , man behöver påmminnas ibland att det finns intelligenta kvinnor som är beredda att gå den intellektuellt smala vägen , och inte bara stämma in i den statsfinansierade gruppmentalitets drivna kollektiviering och fördummning.

12:43 fm  
Anonymous Anonym said...

Bra skrivet och naturligtvis en hel del viktiga poänger som Borgström et consortes aktivt utelämnar.

Jag skulle nog vilja hävda att det både finns biologi och social kontruktion bakom vårt samhälle av i dag.

Att tala om "manlig predisponering för brott" är precis som du poängterar beroende av brottets art. Jag tror inte att män är mer predisponerade att begå brott. Dock kan män vara mer predisponerade (av såväl biologisk som social anledning) att snabbare ta till fysiken.

Det samhälle som Borgström talar sig varm för kommer att innehålla lika många problem som det nuvarande. Kanske dock på olika sätt.

Borgström är mest kär i sig själv och sina egna åsikter. Att han dessutom haft uppväxtförhållanden där en dominerande far terroriserade familjen har absolut satt sina tydliga spår i Herr Borgströms syn på världen. Men världen ser olika ut i olika familjer.

Att män har mest makt är en sak. Att det bara är en liten grupp av män som står för den makten är en annan och mycket viktigare sak. Det är ett rön.

9:52 fm  
Anonymous Vader said...

Överallt delas människan in i grupperna män och kvinnor och behandlas därefter. Vi överöses av diverse undersökningar som sägs peka på de stora skillnaderna mellan könen. Man mäter skillnader i hjärnaktivitet och iq-test och jämför ständigt könens resultat mot varandra. Man förklarar mäns högre löner med att män är mer riskbenägna, tävlingsinriktade, konkurrerande. Detta anser man inte vara att stigmatisera, utan att undersöka och förklara mäns 20% högre löner och varför de är i extremmajoritet i bolagsstyrelser och så vidare. När det sedan gäller mäns 1000% högre delaktighet i brottstatistiken är det dock inte lika intressant längre och gruppen som just beskrivits som homogen är helt upplöst. Poff! Gruppen män finns inte längre. Borta. Det anses helt orimligt att det skulle kunna finnas något i manligheten eller specifika krav som just män känner som orsak till denna överrepresentation. Män som grupp talar man tydligen bara om i vissa sammanhang.

Du skriver att en X på ett forum och jag antar att det är mig du talar om, eftersom det jag skrivit redan har förvrängts och vantolkats på samma sätt i både din blogg och på ditt vänforum. Jag skriver inte att jag tycker att det är ok att smutskasta en grupp bara för att den är stark. Jag skriver att vad som anses vara okej att diskutera kan bestämmas av hur man ser på gruppen. I fallet med gruppen män så anses detta av de flesta inte vara en utsatt grupp.


Män är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Borgström menar att det beror på sociala orsaker. Tanken på att det kan finnas våldsamma element, riskbenägenhet eller annat i manligheten, att män skulle kunna stötas ut ur gemenskapen p g a känslor att de inte duger, att män upplever vissa krav och att de tar till vissa metoder när de inte orkar, är inte främmande för mig och jag undrar varför man inte skulle kunna få undersöka detta vidare. Ofta hör man snacket om att män begår fler brott av biologiska skäl. Det kan säkert vara en delförklaring, men varför blir det så tabu och ”stigmatiserande” att tala om sociala orsaker men inte biologiska? För mig som man låter det här snacket om män som vandrande biologiska olyckor betydligt värre än Borgströms tankar om sociala orsaker. Det är i alla fall mer stigmatiserande.

10:49 fm  
Blogger Ssargon said...

"Det kan säkert vara en delförklaring, men varför blir det så tabu och ”stigmatiserande” att tala om sociala orsaker men inte biologiska?"

Har jag missat något eller är det möjligvis du som missat att offentliga feminister gnällt om detta i långt över tio år genom den statliga genusmegafonen? Det handlar om att folk är trötta på eran platta bild av mänskligheten. Ni verkar inte vilja lyssna på andra för erat första argument om någon säger emot er är att gnälla "Ni lyssnar inte på oss, buhu!"...

2:46 em  
Anonymous Emma said...

Alvunger, menar du allvar eller är du korkad? Klart att jag talar om sociala konstruktioner! Det märker du nog om du läser fler artiklar jag skrivit.problewmet är bara det att jag sågar denna teoribildning, jag ställer mig inte bakom den. Eller är det så att alla de som kritiserar den också är socialkonstruktivister?

4:20 em  
Anonymous Emma said...

Alvunger:

När det gäller biologin så tror jag att män är mer aggressiva av sin natur. Men jag hävdar att det är väldigt FÅ som saknar spärrar. Samhället accepterar det inte that´s it!

Fel, Alvunger skillnaden är minst 20 %. Ditt resonemang om skillnader mellan åldrar etc är inte relevant i detta fall. Skröppliga Karl jobbade hårt som ung, och troligen har han en son som nunera sköter gården etc. funktionshindrade jobbade inte, men vad har det med kön att göra?

Du glömmer en viktig aspekt när det gäller arbetsdelningen. Kvinnor föder och födde barn. Det är våran lott!

"Förväntan om vem som var bäst lämpad är alltså i min mening strikt sociologiskt konstruerad. Den har naturligtvis viss biologisk förankring vilket jag förtydligade tidigare i mitt inlägg, men det är fortfarande inte så enkelt så att vi kan konstatera att gruppen män helt oproblematiskt fortfarande plöjde åkrarna och gick i krig och inte alls grät som fina herrar, något jag anser att du gör."

Var god utveckla Alvunger? Eller var det så att bonden följde trenderna vid hovet? Knappast möjligt! Hur ser dina historekunskaper ut`?

Varför inte såga Bauhn när du nu har en ypperlig möjlighet? Eftersom du inte gillar honom vill jag se argument!

Vader:

För det första stämmer inte din iakttagelse när det gäller löner. Skillnaderna när alla faktorer kvittas minskar den till 2 %.

Ditt resonemang är luddigt. Hur många män är framgångsrika? Hur många män begår brott? Jag gillar inte att tala om män som grupp, bara män som individer, gör detsamma med kvinnor.

Biologiskt kan män vara mer tävlingsinriktade, men glöm inte normalfördelningskurvan.

Varför skrev du då att män var en stark grupp som kan generaliseras bara för det?"Män är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Borgström menar att det beror på sociala orsaker. Tanken på att det kan finnas våldsamma element, riskbenägenhet eller annat i manligheten, att män skulle kunna stötas ut ur gemenskapen p g a känslor att de inte duger, att män upplever vissa krav och att de tar till vissa metoder när de inte orkar, är inte främmande för mig och jag undrar varför man inte skulle kunna få undersöka detta vidare. Ofta hör man snacket om att män begår fler brott av biologiska skäl. Det kan säkert vara en delförklaring, men varför blir det så tabu och ”stigmatiserande” att tala om sociala orsaker men inte biologiska? För mig som man låter det här snacket om män som vandrande biologiska olyckor betydligt värre än Borgströms tankar om sociala orsaker. Det är i alla fall mer stigmatiserande. "

Notera att det faktiskt inte är så Borgström skriver, han hävdar att det inte går att tala om sociala faktorer, män är ju inte förtryckta. han skriver om konstruktioner. Jag stör mig inte på sociala förklaringar, det gör jag inte ens i texten. Däremot blir jag irriterad på konstruktionsflummet, det var därför jag skrev om det på bloggen. Vi kommer dock aldrig undan konflikten arv-mlijö som växelverkar. Eller? Tolkar du socialkonstruktivism på samma vis som sociala faktorer?

5:33 em  
Anonymous reaper said...

Suck. Bra skriven artikel i alla fall.

Svaren från Vader och Alvunger kändes tveksamma dock.

Ang. Alvungers tes om att mannens fysiska överlägsenhet inte spelat ngn större roll osv är det ju bara rent skitsnack. Människan är nästan unik i den mån att vi har delat arbetandet mellan könen på ett sådant speciellt sätt. Kvinnor samlar och män jagar - ja, så var det ju förut i alla fall.

Anledningen till varför det var så och varför män är överlägsna fysiskt berodde (ställt bortom allt rimligt tvivel) på intensiv tävlan mellan män om partners. Med tanke på den utvecklingen är det alltså inte så konstigt att man som 1700-tals bonde föredrog män att utföra de tyngre arbetena.

Det roliga är hur många definerar "manlighet" egentligen. Först tror jag att ni är inne på rätt spår, men sedan funderar jag och kommer fram till att de flesta helt enkelt pratar om den "socialt konstruerade manligheten" varpå jag blir konfunderad... Det finns helt enkelt ingen sådan.

Att tala om grupper är svårt. Men även fast vi har väldigt många överlappningar emellan könen är män och kvinnor generellt sett olika i vissa/flera aspekter. Det är därför man borde kunna säga att män är bättre på spatialt tänkande utan att halshuggas. Så, när jag nämner "män" och "kvinnor" är det generellt sett, jag är väl medveten om att individer är unika.

Det borde vara förståeligt för dom flesta att allt beteende på denna jord från början är biologiskt. Kultur är också någonting biologiskt, från början. Förklaringar från feminism och samhällsvetenskap erbjuder ofta direkta analyser "fler män är chefer och män tjänar mer pengar än kvinnor" med egna slutsatser "män förtrycker kvinnor" utan att egentligen förklara varför det blev så från början. Är det en slump att manlighet och kvinnlighet uppfattas lika överallt på jorden i alla samhällen vi känner till...? Det menar samhällsvetenskap och feminism. ELler skapades patriarkatet av de utomordentligt intelligenta människoaporna innan de vandrade ut från Afrika...?

Kort sagt är min uppfattning snarlik den som författaren Emma har. Jag brukar förklara mig genom att säga att jag tror (och har stor rätt att tro det också) att män och kvinnor delar de flesta gener i den mänskliga poolen men att vi har ett flertal som skiljer sig åt. Men, att män har större genetisk potentiall till risktagande och aggressivitet säger inte att dessa två beteenden nödvändigtvis måste existera. Det vore genetisk determinism och ingen seriös biolog tror på det.

Däremot är fördelen med en förståelse (som jag inte orkar gå in på) om att män har större potentiall till att ta risker och vara aggressiva att man kan dra en rimlig slutsats till varför män begår fler brott än kvinnor. Sedan frågar man sig då också "varför begår fler män brott då! Om det är så manligt?". Många genetiska mekanismer aktiveras beroende på just miljön. Om det i forntiden gynnade män med lite mat att döda andra män med mycket mat kommer det rimligtvis finnas män idag som om de utsätts för liknande förhållanden kommer reagera på samma sätt, eftersom det visat sig vara framgångsrikt.

Att förhindra brott från män handlar alltså inte om att låta dom växa upp som om de vore kvinnor - det skulle aldrig fungera och inte göra den minsta skillnad på vilka dom är som människor - eller att "skapa" en ny "manlighet" utan att ta alla pengar från feministiska projekt och rikta dom till stöd för unga män.

6:57 em  
Anonymous reaper said...

det ska vara "varför begår fler män inte brott då..."

7:00 em  
Anonymous reaper said...

och ifall ngn vill vara en idiot kan ni ersätta "mat" med "resurser"

7:01 em  
Anonymous Anonym said...

Borgströms diskussioner om Mäns brottslighet är rena stollerier. Han kan varken skylla på ideal, normer eller bilder av mannen. Han blandar ihop de tre begreppen som det passar honom och ger påståenden vars grund är beroende av att människor inte fattar skillnaden mellan normer och ideal. Borgström pratar om luddiga "förväntningar" vilken typ av förväntninagar? Ideal? Normer? Bara en bild av mannen som diffuest förs fram på ospecifierade sätt, bara finns där och som Vader påpekat varken är rättvis eller representativ?

12:11 fm  
Blogger Fucking Murphy said...

Nej jag är inte korkad, men jag är förvånad över att du tar till sådana uttryck i något jag trodde var en diskussion. Jag har uppenbarligen missbedömt dig.

1:42 em  
Anonymous Emma said...

Det har sina förklaringar, eftersom du skrev och antydde saker som inte hänger samman. Du hävdade att jag tänkte socialkonstruktivistiskt, vilket ej stämmer. När jag frågade dig hur du resonerade plockade du fram ett utdrag där jag kritiserar denna tankeskola. Därmed faller resonemanget!

Jag fann ingen hållbarhet i resonemanget därav använde jag ett starkt uttryck. Tror inte att du är korkad överlag, men DETTA resonemang var det. Förstår du nu vad jag ville ha fram?

Jag är inte den som dömer feminister rakt av. Däremot tar jag gärna debatten och jag älskar att debattera. Har t o m umgåtts med feminister på skoltid, dvs man bör skilja mellan person och åskådning som du själv skriver om på din blogg.

När det gäller feminism-antifeminism använder jag inte något av dessa begrepp. Därför lanserade jag själv beteckningen afeminist, vilket helt enkelt betyder icke-feminist eller JÄIF om man så vill. Detta beror på att jag är trött på antagonism!

2:17 em  
Anonymous Vader said...

Män tjänar cirka 20 % mer än kvinnor. Anledningarna är flera; kvinnor deltidsarbetar i högre utsträckning, befinner sig i högre utsträckning i låglöneyrken och –sektorer, är mer föräldralediga, har lägre positioner och tusen andra anledningar. Och precis som jag skrev så brukar man förklara de här faktorerna med olikheter inom grupperna män och kvinnor. Män anses djärvare och mer riskbenägna, de anses pressas till hårdare arbete och kvinnor anses prioritera familjen framför karriären. När de här faktorerna ska förklaras har man aldrig några problem att tala om män som grupp. Det kallas inte att stigmatisera när man ska förklara varför män har högre löner eller når högre positioner inom näringslivet. Men när man någon vill undersöka varför just män står för 90% av brottsstatistiken då finns inte längre gruppen män.

Min poäng är: vi lever i ett samhälle där människor behandlas som medlemmar av två olika grupper. När sedan någon vill undersöka konsekvenserna av detta, då anses för första gången att de här grupperna inte existerar.

”Ditt resonemang är luddigt. Hur många män är framgångsrika? Hur många män begår brott? Jag gillar inte att tala om män som grupp, bara män som individer, gör detsamma med kvinnor.”

Självklart finns det inom gruppen män alla sorter: mäktiga som utstötta. Men varför är just män så överrepresenterade? Och varför skulle det inte kunna vara kopplat till manlighet eller krav som just män upplever? Alltså inte krav som de upplever för att de är individer, utan för att de är tillhörande gruppen män. Många män kan vittna om krav som upplevs som är just förknippad med det faktum att de är män. Liknande åsikter brukar antifeminister uttrycka stup i kvarten: män sägs bli värderade efter sina handlingar, men inte kvinnor. Forumet du hänvisar till kryllar av den här åsikten och jag är beredd att hålla med och tycker dessutom att det är en lika stor förbannelse för män som för kvinnor. Märkligt nog så verkar många ha just den här åsikten, att MÄN värderas efter sina handlingar. Gruppen män dyker alltså återigen upp och man tycker sig ha identifierat en värderingsgrund som är olika för GRUPPEN män och GRUPPEN kvinnor.

Du skriver att ”Biologiskt kan män vara mer tävlingsinriktade, men glöm inte normalfördelningskurvan.” Naturligtvis kan den grupp du åter talar om, gruppen män, vara biologiskt mer tävlingsinriktade. Men det är min fulla övertygelse att detta också är en konstruerad del av manligheten. Redan som barn hetsas detta fram hos pojkar och det ställs helt andra krav och förväntningar på pojkar och flickor. Precis som fler egenskaper.


”Varför skrev du då att män var en stark grupp som kan generaliseras bara för det?”

Det påstår jag inte. Män tillåts generaliseras i vissa lägen, t ex när det handlar om att förklara varför alla styrelseledamöter i våra stora företag är män, men det är helt tabu att generalisera män när vi pratar om män som överrepresenterade för brott. Detta trots att de flesta ser män som en stark grupp.”Notera att det faktiskt inte är så Borgström skriver, han hävdar att det inte går att tala om sociala faktorer, män är ju inte förtryckta. han skriver om konstruktioner. Jag stör mig inte på sociala förklaringar, det gör jag inte ens i texten. Däremot blir jag irriterad på konstruktionsflummet, det var därför jag skrev om det på bloggen. Vi kommer dock aldrig undan konflikten arv-mlijö som växelverkar. Eller? Tolkar du socialkonstruktivism på samma vis som sociala faktorer?”


Socialt konstruerade egenskaper i manligheten eller socialt konstruerade krav som just män upplever kan vara delar av förklaringen till varför män finns till 1000% mer än kvinnor i brottstatistiken. Du avfärdar sådana tankar genom att helt enkelt kalla det för kontruktionsflummet. En man har vissa krav och förväntningar ställda på sig just p g a att han är en man. Det finns också flera egenskaper som en man får sig tillskrivna just för att han är en man . En man ska vara presterande, självständig och kylig i känslosamma situationer. De här förväntade egenskaperna har med könstillhörighet att göra, inte med individen. Tyvärr.

Nu ska jag fira nyår och förmodligen kommer det vara främst män som skjuter upp rakterna.

4:55 em  
Blogger crisfrie6628 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

3:52 fm  
Blogger Ssargon said...

"När det gäller feminism-antifeminism använder jag inte något av dessa begrepp. Därför lanserade jag själv beteckningen afeminist, vilket helt enkelt betyder icke-feminist eller JÄIF om man så vill. Detta beror på att jag är trött på antagonism!"

Just därför att jag gillade din definition så började jag också att dra med den i vissa fall när jag har behövt definiera mig. Det har funkat bra hitintills. Tack för lånet och jag tror jag behåller den definitionen till senare om det går bra. ;-)

8:00 em  
Anonymous Anonym said...

Vader använder samma uttryck som de flesta feminister upprepar till leda: "Män tjänar 20% mer än kvinnor"
(vilket är en felräkning om kvinnor nu tjänar 80% av vad männen tjänar. I så fall tjänar män 25% mer än kvinnor).

Hursomhelst.

Eftersom löneskillnaden mellan män och kvinnor de facto är max 2% till männens fördel så innebär det att män arbetar ca 25% mer än kvinnor. Men aldrig någonsin formulerar en feminist det så.

Smaka på det igen:
"Män arbetar 25% mer än kvinnor"!

Det har naturligtvis en klang som feministerna inte vill höra. Därför använder de istället omskrivningen om förhållandena i inkomst.

Frågan är vad syftet är? Vill feministerna att kvinnor ska forsätta arbeta 80% av vad männen tjänar men ändå tjäna lika mycket pengar? Är det målbilden? Är det rättvist?

8:30 em  
Blogger karlmats said...

Mja, det är väl ingen som säger att män arbetar 25% mer än kvinnor, det är att förenkla verkligheten. Diskrimineringsfaktorn ligger på 2%, att män sedan har jobb med högre löner betyder inte att vi arbetar mer, bara att löneskillnaderna inte kan förklaras med diskrimineringsvariabeln. Jag tror inte en sjuksköterska som tjänar 14000 arbetar mindre än en industriarbetare som tjänar 20000 men skillnaden beror inte på kön utan på arbetsplats. För min del spelar det ingen som helst roll vad skillnaden är i absoluta termer, om kvinnor tjänar 50% eller 350% i förhållande till männen så länge diskrimineringsfaktorn minimeras, se människor som individer och inte som män eller kvinnor!

För övrigt tycker jag båda sidor har bra argument och det är alltid intressant med Emmas välskrivna och intressant inlägg.

Det jag stör mig mest på med Borgströms uttalanden är att han ser män som grupp och inte som individer och utdelar ett kollektivt ansvar istället för att se bakomliggande orsaker till varför vissa män begår brott. Självklart beror det på sociala faktorer såväl som biologiska men det betyder inte att man kan bunta ihop alla män i en grupp.

Förstår dock Vaders kritik när han säger att vi buntar ihop män som grupp i andra sammanhang vilket jag delvis kan hålla med om. Tycker dock inte att brottsstatistik och t.ex. förklaringsmodeller till varför män och kvinnor klättrar olika fort i organisationer kan jämföras rakt av då de inte handlar om samma sak.

En väldigt liten andel av alla män begår brott och resten av oss ser ner på dem som gör det, gruppen män inom en organisation är mer homogen och har därför förmodligen ett bättre förklaringsvärde även om jag inte är överförtjust i kollektiviseringen där heller...

9:11 fm  
Anonymous Anonym said...

Good afternoon many have machines which not insuranced,
you have a unique opportunity only today to receive insurance the machine free of charge
[url= http://auto-insurance.halychen.com/index.html ]auto insurance[/url]
[url= http://auto-insurance.halychen.com/map.html ]auto insurance[/url]
[url= http://cars-insurance.halychen.com/index.html ]cars insurance[/url]
[url= http://cars-insurance.halychen.com/map.html ]cars insurance[/url]
[url= http://texascarinsurance.fromborg.com/map.html ]texas car insurance[/url]
[url= http://texascarinsurance.fromborg.com/index.html ]texas car insurance[/url]
[url= http://carinsurancequotes.halychen.com/map.html ]car insurance quotes[/url]
[url= http://carinsurancequotes.halychen.com/index.html ]car insurance quotes[/url]
[url= http://carinsurancepolicy.halychen.com/map.html ]car insurance policy[/url]
[url= http://carinsurancepolicy.halychen.com/index.html ]car insurance policy[/url]
[url= http://xanaxaxa.blogspot.com ]xanax[/url]
[url= http://phenne.blogspot.com ]phentermine[/url]
[url= http://tramadol400.blogspot.com ]buy tramadol[/url]

11:07 fm  
Anonymous Anonym said...

Hi people
I do not know what to give for Christmas of the to friends, advise something ....

6:37 em  
Anonymous Anonym said...

Hello. Good day
Who listens to what music?
I Love songs Justin Timberlake and Paris Hilton

2:50 em  
Anonymous Anonym said...

Hello. Prompt how to get acquainted with the girl it to me to like. But does not know about it
I have read through one history
Each of you has your personal story; it is your history. Keeping a diary or writing your feelings in a special notebook is a wonderful way to learn how to think and write about who you are -- to develop your own identity and voice.

People of all ages are able to do this[url="http://xanaxaxa.blogspot.com"].[/url] Your own history is special because of your circumstances: your cultural, racial, religious or ethnic background. Your story is also part of human history, a part of the story of the dignity and worth of all human beings. By putting opinions and thoughts into words, you, too, can give voice to your inner self and strivings.

A long entry by Anne Frank on April 5, 1944, written after more than a year and a half of hiding from the Nazis[url="http://phenne.blogspot.com"],[/url] describes the range of emotions 14-year-old Anne is experiencing:

". . . but the moment I was alone I knew I was going to cry my eyes out[url="http://merrychristmascatalog.blogspot.com"].[/url] I slid to the floor in my nightgown and began by saying my prayers, very fervently. Then I drew my knees to my chest[url="http://tramadol400.blogspot.com"],[/url] lay my head on my arms and cried, all huddled up on the bare floor[url="http://bigbreast2.blogspot.com"].[/url] A loud sob brought me back down to earth, and I choked back my tears, since I didn't want anyone next door to hear me . . .

"And now it's really over[url="http://ass0parade.blogspot.com"].[/url] I finally realized that I must do my school work to keep from being ignorant, to get on in life, to become a journalist, because that's what I want! I know I can write[url="http://naruto0xxx.blogspot.com"].[/url] A few of my stories are good, my descriptions of the Secret Annex are humorous, much of my diary is vivid and alive, but . . . it remains to be seen whether I really have talent . . .

"When I write I can shake off all my cares. My sorrow disappears, my spirits are revived! But, and that's a big question, will I ever be able to write something great, will I ever become a journalist or a writer? I hope so, oh, I hope so very much, because writing allows me to record everything, all my thoughts, ideals and fantasies.

"I haven't worked on Cady's Life for ages. In my mind I've worked out exactly what happens next, but the story doesn't seem to be coming along very well. I might never finish it, and it'll wind up in the wastepaper basket or the stove. That's a horrible thought, but then I say to myself, "At the age of 14 and with so little experience, you can't write about philosophy.' So onward and upward, with renewed spirits. It'll all work out, because I'm determined to write! Yours, Anne M. Frank

For those of you interested in reading some of Anne Frank's first stories and essays, including a version of Cady's Life, see Tales From the Secret Annex (Doubleday, 1996). Next: Reviewing and revising your writing

10:41 em  
Anonymous Anonym said...

xanax
phentermine
buy tramadol
big breast
merry christmas
ass parade
naruto xxx
auto insurance
auto insurance
cars insurance
cars insurance
texas car insurance
texas car insurance
car insurance quotes
car insurance quotes
car insurance policy
car insurance policy

8:24 em  
Anonymous Anonym said...

I congratulate all Soon Christmas
Here some sites about the Christmases, a lot of interesting here
[url="http://newyear.cjb.net"]new year celebration[/url]
[url="http://here.is/christmasgift"]christmas gift[/url]
[url="http://santaclaus2007.get2.us"]santa claus email[/url]
[url="http://newyear.such.info"]new year[/url]
[url="http://christmascard.ko188.com"]christmas card[/url]
[url="http://christmasflower.ontheinter.net"]christmas flower[/url]
[url="http://christmas.cx.la"]christmas[/url]
[url="http://christmastree.dmdns.com"]christmas tree[/url]
[url="http://www.fancyurl.com/christmasornament"]christmas ornament[/url]
[url="http://christmassong.iceglow.com"]christmas song[/url]
[url="http://www.irotator.com/rotator.php?u=happynewyear"]happy new year[/url]
[url="http://chinesenewyear.isour.org"]chinese new year[/url]

12:34 em  
Anonymous Anonym said...

Guide to financial freedom by buying real estate for Pennies On The Dollar
- www.blogger.com 3
samsung ringtone
motorola ringtone
sony ericsson ringtone
nokia ringtone

8:18 em  
Anonymous Anonym said...

I've just been hanging out not getting anything done, but so it goes. It's not important. I haven't been up to much today.
- www.blogger.com l
spaghetti alla carbonara

4:29 em  
Anonymous Anonym said...

The Ring ,where you disappeared? Call to me fast!
- frihetsgudinna.blogspot.com c
07 car civic honda
buy used car
car undefined used
used car bergen
used car oakland
used car greensboro
used car raleigh
used car killeen
used car vallejo
used car tacoma

10:38 fm  
Anonymous Anonym said...

Hello
Do not delete it please. I need money urgent
[url=http://www.queroumforum.com/renova2/]Renova[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/sonata2/]Sonata[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/nicotrol2/]Nicotrol[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/zyban2/]Zyban[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/esgic2/]Esgic[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/didrex2/]Didrex[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/ionamin2/]Ionamin[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/syntrax2/]Syntrax[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/diflucan2/]Diflucan[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/estradiol2/]Estradiol[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/triphasil2/]Triphasil[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/vaniqa2/]Vaniqa[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/replicarolex2/]Replica Rolex[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/replicawatches2/]Replica Watches[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/sex2u/]Sex[/url]
[url=http://www.queroumforum.com/asiansex/]Asian Sex[/url]
Bye

4:36 em  
Anonymous Anonym said...

Hi all!
Do not delete it please. I need money urgent
[url=http://s3.freepowerboards.com/jackson/]aciphex[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/nickson/]acyclovir[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/hicks/]adipex[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/adant/]advair[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/albine/]albenza[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/jach/]aldactone[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/aldi/]aldara[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/kolia/]alesse[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/kirill/]allegra[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/maxim/]alprazolam[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/jiffy/]ambien[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/larisa/]amoxicillin[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/hill/]antivert[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/minsk/]atarax[/url]
[url=http://s3.freepowerboards.com/mohilev/]ativan[/url]

G'night

2:56 em  
Anonymous Anonym said...

[url=http://s-url.net/0oi1]diet[/url]
[url=http://s-url.net/0oi2]diet pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oi3]diet plan[/url]
[url=http://s-url.net/0oi4]diabetic diet[/url]
[url=http://s-url.net/0oi5]diet phentermine[/url]
[url=http://s-url.net/0oi6]diet food[/url]
[url=http://s-url.net/0oi7]diet hoodia pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oi8]best diet pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oi9]adipex diet pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oia]diet program[/url]
[url=http://s-url.net/0oib]weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oic]weight loss pill[/url]
[url=http://s-url.net/0oid]weight loss tip[/url]
[url=http://s-url.net/0oie]fast weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oif]natural weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oig]weight loss plan[/url]
[url=http://s-url.net/0oih]easy weight loss[/url]
[url=http://s-url.net/0oii]low cholesterol diet[/url]
[url=http://s-url.net/0oij]diet supplemental[/url]
[url=http://s-url.net/0oik]weight loss program[/url]
[url=http://s-url.net/0oil]weight loss meridia[/url]
[url=http://s-url.net/0oim]weight loss drug[/url]

4:37 em  
Anonymous Anonym said...

[B]NZBsRus.com[/B]
Dont Bother With Idle Downloads With NZB Files You Can Swiftly Search High Quality Movies, Games, Music, Applications and Download Them at Blazing Rates

[URL=http://www.nzbsrus.com][B]Usenet[/B][/URL]

9:15 em  
Anonymous Anonym said...

I read this forum since 2 weeks and now i have decided to register to share with you my ideas. [url=http://inglourious-seo.com]:)[/url]

8:14 em  

Skicka en kommentar

<< Home